Gratis samtaler til og fra Ukraina

Vi viderefører ordningen med gratis samtaler, SMS og roaming til og fra Ukraina inntil annet kommuniseres.

Generelle vilkår

Vilkår for levering av mobilabonnement


Bestilling

For å inngå avtale med deg må vi i Gudbrandsdal Energi AS innhente og behandle personopplysninger. Dette gjør vi i samsvar med personopplysningsloven.

Ved bestilling ber vi deg oppgi navn, fødselsnummer, bostedsadresse og eventuell fakturaadresse. For bedrift ber vi også om organisasjonsnummer og kontaktperson.

Avtaleparter er GE Mobil og du som er registrert som kunde hos GE Mobil, uavhengig av om andre er registrert som betaler eller som bruker(e) av tjenesten.

Avtalen løper til den blir sagt opp eller hevet av en av avtalepartene.

Du har 14 dagers angrerett, med mindre abonnementet allerede har startet. Hvis du tar tjenesten i bruk før angrefristens utløp, skal du betale for den bruk av tjenesten som har funnet sted.

Gudbrandsdal Energi har rett til å foreta kredittvurdering av deg og kan med bakgrunn i denne avslutte avtaleforholdet i ettertid.

Alle våre gjeldende priser finner du på gemobil.no.


Levering og bruk av abonnement

Når avtalen er inngått, sender vi deg nytt SIM-kort med informasjon om oppstart. Når mobilabonnementet er aktivert hos oss, får du tilgang til Telenor sitt mobilnett innenfor Telenor sitt dekningsområde i Norge, og de tjenester som inngår i avtalen med oss.

GE Mobil kjøper tilgang til Telenor sitt mobilnett. Vi kan ikke garantere at bruk av tjenesten skjer uten avbrudd, at alle anrop og meldinger når frem eller at hastigheten for mobildata er konstant.

Hastigheten for mobildata i nettet vil være avhengig av flere forhold. Blant annet dekning, hvor mange som bruker nettet, og om du er inne eller ute. Har du en fast datapakke inkludert i ditt abonnement vil datahastigheten bli redusert når denne er brukt opp. Hastigheten økes igjen når ny datapakke starter ved månedsskifte. Det er også mulig å kjøpe ekstra data, den gjelder i inneværende måned.

Som en del av avtalen med oss har du også mot en gitt kostnad tilgang til å bruke abonnementet i utenlandske mobilnett, hvor Telenor har avtale med utenlandske operatører. Det gjelder også satellittnett. Abonnementet er ment for bruk i Norge. Hvis du bruker abonnementet mer i utlandet enn i Norge over en firemåneders periode, kan vi kreve betaling for dette.

Ønsker du å bytte abonnement hos oss kan du gjøre det på Min side, endringen skjer fra den 1. i måneden etter bestilling.

Sperrer på ditt abonnement, som nummeropplysning, fellesfakturerte tjenester, bruk i utlandet og så videre, kan gjøres via Min Side eller ved å kontakte kundeservice.


Kundens ansvar

Som kunde hos GE Mobil har du ansvar for at personlige kort, koder og passord som benyttes oppbevares og ivaretas på en betryggende måte. Mister du SIM-kort eller koder er det viktig at du kontakter oss så fort som mulig slik at vi får sperret tilgangen, og sende ut eventuelt nytt utstyr. Har du gitt noen andre tilgang til ditt abonnement er du ansvarlig for den andres bruk.

Ved kjennskap til eller mistanke om at utstyr, personlige kort og koder er tapt, eller at uvedkommende uberettiget har tilegnet seg dette, plikter du straks å melde dette til GE Mobil for å hindre misbruk av tjenestene. GE Mobil vil umiddelbart sperre berørte tjenester og abonnement. Selv om et abonnement er sperret, vil det påløpe vanlig abonnementsavgift så lenge abonnementet ikke er oppsagt.

Vi i GE Mobil forbeholder oss retten til å stenge for bruk av tjenesten ved følgende tilfeller:

  • Du som kunde ikke har gitt oss riktig informasjon om deg.
  • Du som kunde opptrer i strid med gjeldende lovgivning eller regler for elektroniske kommunikasjonstjenester.
  • Du som kunde har et unormalt høyt forbruk av tjenester.
  • Du som kunde grovt misligholder avtalen, grovt misbruker tjenester eller utstyr eller grovt krenker GE Mobil, GE Mobils representanter eller andre.

Før vi stenger for bruk av tjenester vil vi, hvis mulig, varsle deg på forhånd eller snarest mulig. Du vil da ha mulighet til å forklare deg og eventuelt rette opp forholdene.

Hvis du ikke retter opp i forholdene innen en fastsatt frist, eller gjentar forholdene anser vi vårt kundeforhold som opphørt.


Oppsigelse

Du kan si opp avtalen din hos oss når du vil. Vi fakturerer månedsavgiften på forhånd, og denne vil ikke bli tilbakebetalt hvis du sier opp etter at faktura er produsert.

Hvis vi i GE Mobil mener det er saklig grunn til det, kan vi si opp avtalen med deg med en måneds varsel. Du er kunde ut måneden etter oppsigelsen ble sendt.

Vi kan si opp avtalen med øyeblikkelig virkning hvis det har vært vesentlig misligholdt avtalen. Hvis mulig, skal vi si ifra på forhånd og forklare hvorfor vi vi sier opp avtalen.


Mobilregningen

Vi sender deg mobilregningen i posten, etterskuddsvis hver måned. Fakturaen består av faste avgifter som gjelder inneværende måned, og forbruk fra foregående måned.

Har du takket ja til «Alltid eFaktura» i nettbanken din vil du få regningen dit. Via Min side kan du opprette AvtaleGiro og e-postfaktura. Det er 14 dagers betalingsfrist. Vil du ha regningen levert i postkassa, påløper et gebyr for dette.

Hvis du ikke har betalt mobilregningen, vil vi sende varsel i samsvar med gjeldende lovgivning og belaste deg purregebyr og forsinkelsesrente. Videre er det Svea Finans som følger opp den manglende betalingen på vegne av Gudbrandsdal Energi AS. Hvis du fortsatt ikke betaler regningen, kan vi stenge for videre bruk av våre tjenester. Her følger vi gjeldende lovgivning som kommer frem av Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven).


Klage 

Hvis du mener at fakturaen er feil, eller har andre klager, ber vi deg ta kontakt med kundeservice før betalingsfristen er utløpt, eller hvis det ikke er mulig, innen rimelig tid. Så lenge vi har din klage til behandling forfaller ikke den påklagede delen av fakturaen til betaling. Du må betale de deler av fakturaen som er korrekt innen betalingsfristen, og angi hvilke deler innbetalingen dekker.

Vi vil forsøke å løse saken, med mål om å finne en løsning som begge parter er enige i. 

Skulle du likevel være uenig i utfallet kan du som kunde klage vår avgjørelse inn til Brukerklagenemnda for elektroniske kommunikasjon (www.brukerklagenemda.no).

Dersom en tvist ikke lar seg løse gjennom forhandling kan tvisten bringes inn for de ordinære domstoler, med Vestre Innlandet tingrett som verneting.


Eventuelle endringer

GE Mobil tar forbehold om prisjusteringer, endring i vilkår og tjenester, og kan overdra avtaleforholdet til andre selskaper eller enheter.

Hvis vi foretar endringer varsler vi deg på hensiktsmessig måte, minst en måned før endringen trer i kraft.

Ved endring i våre avtalevilkår kan du si opp avtalen med virkning fra det tidspunktet endringen trer i kraft.

I tilfelle motstrid går særvilkår foran disse generelle vilkårene. Vilkårene gjelder inntil de blir avløst av nye.

Hvis du tar i bruk GE Mobils tjenester uten at det er inngått uttrykkelig muntlig eller skriftlig avtale, anses du å ha akseptert GE Mobils generelle vilkår og eventuelle særvilkår for den aktuelle tjenesten.

Du som kunde plikter å gjøre vilkårene kjent for andre som du har gitt tilgang til tjenestene. Vilkårene omfatter også dennes bruk.

Ved å inngå avtale med GE Mobil / Gudbrandsdal Energi AS godtar du disse vilkårene og vår personvernerklæring.

Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]