Gratis samtaler til og fra Ukraina

Vi viderefører ordningen med gratis samtaler, SMS og roaming til og fra Ukraina inntil annet kommuniseres.

Generelle vilkår

1. Virkeområde og avtaleparter

Disse generelle forretningsvilkårene gjelder for avtale om leveranse av elektroniske kommunikasjonstjenester til sluttbrukere fra Gudbrandsdal Energi AS, heretter kalt GE Mobil.

Avtaleparter er GE Mobil og den som er registrert som kunde hos GE Mobil, uavhengig av om andre er registrert som betaler eller som bruker(e) av tjenesten. Avtalen løper inntil den sies opp eller heves av en av avtalepartene.

For bestemte tjenester og kundegrupper gjelder særvilkår i tillegg til disse generelle avtalevilkårene.

For nærmere informasjon om tjenestene og særvilkår for disse, se www.gemobil.no eller kontakt GE Mobils kundeservice på telefon 61294700.

I tilfelle motstrid går særvilkår foran disse generelle vilkårene. Vilkårene gjelder inntil de blir avløst av nye.

Hvis en kunde tar i bruk GE Mobils tjenester uten at det er inngått uttrykkelig muntlig eller skriftlig avtale, anses vedkommende å ha akseptert GE Mobils generelle vilkår og eventuelle særvilkår for den aktuelle tjenesten.

Kunden plikter å gjøre vilkårene kjent for andre som av kunden er gitt tilgang til tjenestene. Vilkårene omfatter også dennes bruk.

2. Kundens opplysningsplikt

Når avtalen blir inngått, skal fysiske personer (privatkunder) oppgi navn, fødselsnummer (eventuelt bare fødselsdato, hvis fødselsnummer ikke er tildelt), bostedsadresse og fakturaadresse, om sistnevnte ikke er identisk med bostedsadressen.

Juridiske personer (bedriftskunder) skal oppgi navn, postadresse og fakturaadresse, om sistnevnte ikke er identisk med postadressen, samt organisasjonsnummer og kontaktperson. Hvis mulig, skal det oppgis en eller flere elektroniske kontaktadresser, som telefonnummer, e-postadresse e.l., som kan benyttes ved henvendelser fra GE Mobil. I tillegg vil GE Mobil kunne benytte tildelt telefonnummer som elektronisk kontaktadresse.

For at GE Mobil skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen, skal kunden snarest mulig melde adresseendring og andre endringer av betydning for kundeforholdet til GE Mobil. Dersom GE Mobil ikke har korrekt adresse eller av andre grunner får forsendelser i retur, kan GE Mobil ikke oppfylle sin avtaleforpliktelse og vil derfor kunne si opp avtaleforholdet.

Kunden plikter å informere eventuelle brukere som er gitt tilgang til tjenestene, om at opplysninger om bruk av tjenestene vil kunne bli utlevert fra GE Mobil til kunden. Se for øvrig pkt. 9 om behandling av personopplysninger.

3. Overdragelse

3.1 Overdragelse til annet selskap

GE Mobil kan overdra abonnementsavtalen til et annet selskap såfremt Kunden etter overdragelsen ikke gis dårligere vilkår enn hva som følger av Kundens abonnementsavtale med GE Mobil.

3.2 Overdragelse fra kunden

Kunden kan overdra avtaleforholdet til andre som tilfredsstiller GE Mobils kundekrav, med mindre noe annet følger av norsk rett. Avtalen med tidligere kunde anses opphørt ved betaling av sluttoppgjør. Ved overdragelse påløper normalt etableringspris som ved nytegning av abonnement.

Kunden må skriftlig informere GE Mobil om enhver overdragelse. I denne forbindelse må den samme informasjon som er nevnt i pkt. 2, gis GE Mobil.

4. Kredittvurdering og varsling om høyt forbruk

Når avtaleforholdet eller forbruksmønsteret forutsetter at GE Mobil skal yte kunden kreditt, har GE Mobil rett til å foreta en kredittvurdering av kunden. Dette gjelder også ved endring av forbruksmønster og/eller avtaleforhold.

GE Mobil kan fastsette et tak for kundens bruk av tjenester basert på en vurdering av den enkelte kundes betalingsevne. Om det fastsettes et slikt tak for bruk av GE Mobils tjenester, skal taket gjøres kjent for privatkunden.

Beløpstaket er et særlig virkemiddel til bruk i avtaleforholdet mellom partene. Hensikten med taket er å sikre at kunden mottar informasjon om eventuell uventet eller uønsket økning i sitt forbruk samt begrense risikoen for tap for GE Mobil knyttet til tjenester som GE Mobil leverer på forskudd.

Kundens tjenester blir ikke automatisk stengt for bruk om kunden når taket eller om det overstiges, men GE Mobil vil sende ut varsling ved hastefaktura, SMS eller på annen hensiktsmessig måte til kunden.

GE Mobil kan kreve at kunden forskuddsbetaler tjenestene eller stiller sikkerhet for riktig betaling ved forfall. GE Mobil kan kreve at kunden gjør opp all utestående gjeld før nye tjenester leveres på kreditt. GE Mobil kan på saklig grunnlag avslå å inngå avtale med kunden.

5. Priser

Priser og eventuelle gebyrer for de enkelte tjenestene finnes på www.gemobil.no.

6. Betaling og klage på faktura

Kunden må betale eventuell etableringspris og faste, løpende priser på forskudd. Bruk som ikke er inkludert i en fast pris, faktureres etterskuddsvis. Hvis fakturabeløpet er under et visst beløp, fastsatt av GE Mobil, sendes ikke faktura. Beløpet videreføres da til neste fakturaperiode.

Dersom kunden mener at faktura er feil, må kunden klage til GE Mobil innen betalingsfristens utløp, eller dersom dette ikke er mulig, innen rimelig tid. Så lenge klagen er til behandling hos GE Mobil, forfaller ikke den påklagede delen av fakturaen til betaling. Kunden skal betale uomtvistet del av faktura innen betalingsfristen.

Ved delvis innbetaling må kunden angi hvilken tjeneste innbetalingen knytter seg til.

7. Angrerett

Privatkunder som kjøper tjenester av GE Mobil ved fjernsalg, herunder telefonsalg eller netthandel eller utenfor fast forretningslokale, kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at GE Mobil har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven.

Hvis kunden tar tjenesten i bruk før angrefristens utløp, skal kunden betale for den bruk av tjenesten som har funnet sted om kunden går fra avtalen.

8. Taushetsplikt

GE Mobil og de ansatte i Gudbrandsdal Energi har i henhold til lov om elektronisk kommunikasjon § 2-9 taushetsplikt om opplysninger vedrørende bruk av tjenestene og om innholdet i kommunikasjonen.

GE Mobil kan likevel utlevere slike opplysninger til domstolene, politiet, påtalemyndigheten eller andre som i henhold til lov kan kreve det.

9. Behandling av personopplysninger

GE Mobil behandler personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende lov- og forskriftsregulering og i henhold til eventuelle vedtak fattet av offentlige myndigheter. Se personvernerklæring for en mer utfyllende beskrivelse av GE Mobils behandling av personopplysninger.

GE Mobil behandler personopplysninger for å administrere avtaleforholdet, sørge for levering av avtalte tjenester, informere om varer, tjenester og andre ytelser fra GE Mobil samt for fakturering. Opplysningene benyttes også for feilretting, drift av tjenestene og sikkerhetsarbeid. Bestiller kunden tjenester fra tredjepart som forutsetter utlevering av lokasjonsdata fra GE Mobil, kan GE Mobil utlevere slike data. Dersom en faktura ikke er blitt betalt eller det oppstår rettslig tvist om betalingsplikten, kan GE Mobil lagre spesifikasjon av samtaler og hendelser knyttet til abonnementsforholdet inntil kravet er gjort opp eller rettslig avgjort.

10. Elektronisk markedsføring

GE Mobil kan markedsføre sine tjenester ved hjelp av elektronisk kommunikasjon, jf. markedsføringsloven § 15. Kunden kan reservere seg mot slik markedsføring ved å kontakte GE Mobils kundeservice.

11. Tildeling og endring av elektronisk kommunikasjonsadresse

GE Mobil tildeler kunden bruksrett til bestemte kommunikasjonsnummer- og adresser, for eksempel mobil- og fasttelefonnummer og IP-adresser samt personlige, elektroniske kort og koder for sikker autentisering eller innlogging av kunden og dennes brukere for eksempel SIM-kort, PIN-kode, brukernavn og passord. Gjennom de tildelte kommunikasjonsnummer og -adresser, kort og koder gis kunden tilgang til og knyttes til bruken av tjenesten som kunden har inngått avtale med GE Mobil om.

Det kan av regulatoriske, tekniske, driftsmessige eller sikkerhetsmessige årsaker, være nødvendig å endre kommunikasjonsnummer og -adresser, som GE Mobil har tildelt kunden. GE Mobil vil, så langt det er mulig, varsle kunden i rimelig tid forut for endringen. GE Mobil er uten ansvar for kostnader, tap eller ulemper som kunden måtte bli påført som følge av tildelingen av nye kommunikasjonsnummer og -adresser etter denne bestemmelsen.

12. Kundens ansvar for å unngå misbruk

Kunden skal sørge for at utstyr, personlige kort, koder og passord som benyttes for tilgang til tjenestene, ivaretas på en betryggende måte og oppbevares og benyttes på en slik måte at uvedkommende ikke får tilgang til dem. Kunden skal ta alle rimelige forholdsregler for å begrense risikoen for at uvedkommende kan misbruke eller på annen måte få uberettiget brukstilgang til utstyr som benyttes for tilgang til tjenestene (for eksempel SIM-kort). Kunden skal bruke personlige adgangskoder som skjermlås- eller adgangskode, såfremt utstyret har denne funksjonen, samt PIN-kode på SIM-kort.

Ved kjennskap til eller mistanke om at utstyr, personlige kort og koder er tapt, eller at uvedkommende uberettiget har tilegnet seg dette, plikter kunden straks å melde dette til GE Mobil for å hindre misbruk av tjenestene. GE Mobil vil umiddelbart sperre berørte tjenester og abonnement. Selv om et abonnement er sperret, vil det påløpe vanlig abonnementsavgift så lenge abonnementet ikke er oppsagt.

13. Tjenesten

13.1 Tilgang til tjenester

Abonnementet gir tilgang til Telenor sitt mobilnett innenfor Telenor sitt dekningsområde i Norge. Kunden gis rett til den alminnelige tjenesten og de tjenester kunden har avtalt med GE Mobil.

13.2 Bruksbegrensning

Ringeminutter og meldinger (SMS/MMS) kan kun benyttes til privat bruk. Ringeminuttene og meldingene (SMS/MMS) skal ikke være maskinskapte, for eksempel som en serie av identiske meldinger, og skal heller ikke benyttes til kommersiell virksomhet herunder markedsføring.

13.3 Internasjonal gjesting innenfor EU/EØS

Kunder kan bruke sitt mobilabonnement i EU/EØS-området til samme pris som ved bruk innenlands i Norge (fri roaming). Dette forutsetter at mobilabonnementet i hovedsak benyttes innen Norge. Ved overveiende bruk i utlandet over en fire måneders periode kan GE Mobil kreve et prispåslag tilsvarende gjeldende regulert grossistpris.

For bruk i EU/EØS-området vil betingelsene kunne endres for å sikre konsistens med EUs regulering av rimelig bruk i utlandet.

For øvrig gjelder egne priser for SMS og samtaler fra Norge til utlandet, bruk av spesialnummer og mobilbruk på skip og i fly og for mobilbruk i land utenfor EU/EØS-området.

13.4 Bytte av abonnement

Har kunden inngått bindingsavtale kan kunden bytte til et annet abonnement uten at det medfører bruddgebyr hvis det nye abonnementet tilbys med bindingsavtale og har lik eller høyere månedsavgift.

Bytte av abonnement skjer den 1. i påfølgende måned. Ved behov for ekstra data før abonnementsbyttet trer i kraft må kunden bestille ekstra datapakker.

13.5 Hastighet

Hastighet i mobilnettet vil være avhengig av flere forhold. Blant annet kan dekning, hvor mange som er på nett samtidig, om kunden er utendørs eller innendørs påvirke hastigheten.

Etter at kunden har brukt opp eventuell inkludert datamengde vil hastigheten justeres ned i henhold til abonnementsavtalen. Nedjusteringen vil gjelde ut inneværende måned.

14. Kundens betalingsansvar og ansvar ved tyveri mv

Den som er registrert som kunde, er ansvarlig for betaling av de tjenester som GE Mobil leverer i henhold til avtalen.

Har kunden gitt tilgang til sin telefon/terminal eller annet utstyr til en annen, svarer kunden for dennes bruk. Kunden skal ikke betale for uvedkomnes bruk av tjenesten dersom disse har fått tilgang til telefonen/terminalen eller utstyret uten kundens medvirkning, med mindre noe annet følger av bestemmelsene nedenfor. Kunden svarer for inntil kr 1 200 for uvedkomnes uberettigede bruk før meldingstidspunktet. Har kunden utvist grov uaktsomhet, er kunden likevel ansvarlig for inntil kr 12 000. Hvis kunden har utvist forsett eller har unnlatt å gi melding uten ugrunnet opphold etter tap av utstyr, personlige kort eller koder, er ansvaret ubegrenset.

GE Mobil er ansvarlig for bruk av tjenestene som finner sted etter at melding har kommet frem til GE Mobil, med mindre kunden har opptrådt svikaktig.

GE Mobil skal kunne dokumentere at bruk av tjenesten er autentisert, korrekt registrert og ikke rammet av teknisk svikt eller annen feil.

I tilfelle av falsk bestilling eller ID-tyveri er den hvis navn eller ID er misbrukt, ansvarsfri overfor GE Mobil. Med falsk bestilling eller ID-tyveri menes at noen på svikaktig grunnlag har inngått avtale med GE Mobil i en annens navn. Ansvarsfrihet forutsetter at kunden innen rimelig tid kan dokumentere at forholdet er anmeldt til politiet. Ved berettiget mistanke om bedrageri eller svindel fra kundens side, vil GE Mobil politianmelde forholdet.

15. GE Mobils ansvar ved feil eller mangler

15.1Forsinkelse ved levering

Kunden kan kreve kompensasjon etter standardiserte satser dersom GE Mobil ikke leverer tjenesten eller tilknyttede ytelser innen den frist som er avtalt med kunden.

15.2 Feil eller mangel i nett eller tjeneste

Hvis kunden ikke kan benytte tjenesten på grunn av feil eller mangel i nettet eller ved tjenesten, og GE Mobil ikke kan godtgjøre at feilen skyldes forhold eller begivenheter utenfor GE Mobils kontroll, kan kunden kreve kompensasjon etter standardiserte satser. Kompensasjon vil normalt gis ved at kunden blir godskrevet en forholdsmessig del av faste løpende priser for den aktuelle tjenesten. På grunn av fysiske og geografiske forhold eller annen ytre påvirkning, kan noen tjenester og utstyr ikke benyttes overalt i nettet. Dette anses ikke som en slik feil ved tjenestene som er omhandlet i dette punktet.

15.3 Ansvar for kundens data

GE Mobil utøver ingen kontroll over innholdet av de data som kunden sender eller mottar ved bruk av tjenestene, og har heller intet ansvar for dem. GE Mobil har intet ansvar for tap, skade eller annet i forbindelse med ødeleggelse av kundens data, avbrudd, ikke leverte data, feilaktig leverte data eller lignende med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra GE Mobils side, jf. pkt. 17. 2 om erstatning ved indirekte tap.

16. Feilmelding, reklamasjon mv

Feil eller mangler ved avtalte tjenester som skyldes forhold som ligger innenfor GE Mobils ansvarsområde, skal uten ugrunnet opphold meddeles GE Mobil.

Før kunden melder feil til GE Mobil, må kunden undersøke om feilen skyldes kundens eget utstyr.

Hvis kunden melder om feil som ligger utenfor GE Mobils ansvarsområde, og kunden burde ha forstått dette, kan GE Mobil kreve dekket de omkostninger som er forbundet med GE Mobils feilsøking. Kunden mister sin rett til å gjøre en feil eller mangel gjeldende, dersom han eller hun ikke gir GE Mobil melding om dette innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget det.

GE Mobil skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en feil eller mangel ved tjenesten, iverksette tiltak for å rette dette.

Dersom kunden gis medhold i en reklamasjonssak, skal GE Mobil refundere direkte og nødvendige merkostnader kunden er påført ved å kontakte kundeservice. Kravet skal dokumenteres. Ordinær samtaletakst refunderes ikke.

17. Erstatning

17.1 Direkte tap

Overfor privatkunder er GE Mobil ansvarlig for direkte tap som skyldes mangler ved tjenesten. Dette gjelder likevel ikke hvis GE Mobil godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor GE Mobils kontroll, og som GE Mobil ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Overfor næringsdrivende kunder er GE Mobil bare ansvarlig for direkte tap som skyldes uaktsomhet fra GE Mobils side. Med direkte tap forstås nødvendige og dokumenterte merutgifter som kunden er påført som en følge av mangelen.

17.2 Indirekte tap

GE Mobil er hverken overfor privatkunder eller næringsdrivende kunder ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra GE Mobils side. Som indirekte tap regnes blant annet tapt fortjeneste eller goodwill, tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt, tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir oppfylt samt tap som følge av ødelagte eller forringede data.

17.3 GE Mobils samlede ansvar

GE Mobils samlede erstatningsansvar er begrenset til kr 10 000,- for hvert tilfelle, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra GE Mobils side.

17.4 Forbehold

GE Mobil er ikke ansvarlig for tap som kan føres tilbake til forhold eller handlinger forårsaket av kunde eller tredjepart, herunder tap som oppstår som følge av kundens installasjon og bruk av programvare eller kundens tilknytning av eget utstyr til Telenors nett. Tilsvarende gjelder om kundens bruk av utstyr og programvare ikke er tilpasset GE Mobils tjenester.

18. Kundens mislighold

18.1 Stenging ved betalingsmislighold

Ved betalingsmislighold vil GE Mobil sende varsel i samsvar med gjeldende lovgivning og belaste kunden med purregebyr samt forsinkelsesrente. Hvis kunden ikke har betalt innen angitt betalingsfrist, kan GE Mobil stenge for videre bruk av GE Mobils tjenester. Ved mislighold av betaling kan ethvert utestående krav anses som forfalt. Hvis kunden har felles faktura for levering av flere tjenester og ikke betaler utestående krav, vil stenging normalt omfatte samtlige kundeforhold, med mindre kunden gjør GE Mobil oppmerksom på at manglende betaling knytter seg til leveranse av en bestemt tjeneste.

18.2 Stenging i andre misligholdstilfeller

GE Mobil kan stenge for bruk av tjenestene dersom kunden; 1. ikke har gitt nødvendig og korrekt kundeinformasjon, jf. pkt. 2, 2. utsetter GE Mobils infrastruktur eller tjenester for skade eller forstyrrelser, 3. ikke oppfyller krav om sikkerhetsstillelse fastsatt av GE Mobil, jf. pkt. 4, femte avsnitt, 4. opptrer i strid med gjeldende lovgivning eller offentligrettslige regler for elektroniske kommunikasjonstjenester, eller 5. på annen måte grovt misligholder avtalen, grovt misbruker tjenester eller utstyr eller grovt krenker GE Mobil, GE Mobils representanter eller andre. Når vilkårene for stenging av en tjeneste er oppfylt, kan GE Mobil stenge samtlige tjenester når kunden har flere kundeforhold. Før GE Mobil iverksetter stenging etter denne bestemmelsen, skal kunden, om mulig, varsles skriftlig, gis anledning til å uttale seg om forholdet og rette opp årsaken til stenging. Varselet skal opplyse om årsaken og fastsette en frist for å rette opp forholdet. Hvis fristen oversittes, forholdet ikke rettes opp eller det gjentas, ansees kundeforholdet som opphørt.

18.3 Gjenåpningsgebyr

Kunden blir belastet med den til enhver tid gjeldende pris for gjenåpning når det forhold som begrunnet stengingen er bortfalt.

19. Stenging i andre tilfeller

Hvis det kreves av hensyn til sikkerheten eller funksjonaliteten i nettet, viktige samfunnshensyn eller hensynet til tredjemanns vern, kan GE Mobil koble ned kundens forbindelse til nettet uten forhåndsvarsel. Kunden skal i slike tilfeller straks informeres om nedkoblingen.

Hvis kunden har et unormalt høyt forbruk av tjenester, kan GE Mobil, i særlige tilfeller, stenge for bruk av tjenesten eller koble ned forbindelsen til nettet uten å varsle kunden på forhånd. Kunden skal varsles snarest mulig etter stenging.

20. Oppsigelse eller heving

20.1 Kundens oppsigelse eller heving

Kunden kan si opp med umiddelbar virkning. Ved oppsigelse tilbakebetales ikke forskuddsbetalt månedsavgift for inneværende måned. Kunden kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra GE Mobils side.

20.2 GE Mobils oppsigelse eller heving

Hvis det er saklig grunn, kan GE Mobil si opp avtalen med en måneds varsel. Oppsigelsesfristen regnes fra den første dag i den påfølgende måneden etter oppsigelsen. GE Mobil kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra kundens side. Før avtalen heves, skal GE Mobil, om mulig, varsle kunden skriftlig. Varselet skal opplyse om grunnlaget for heving og fastsette en frist for å rette opp forholdet.

21. Bruksbegrensninger og endringer i nett og tjenester

I nødsituasjoner, herunder ved alvorlige trusler mot liv eller helse, miljø eller nettsikkerhet, har GE Mobil rett til å gjennomføre nødvendige tiltak, selv om det skulle medføre begrenset mulighet for bruk av tjenestene. GE Mobil har også rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i nett eller tjenesten(e) hvis det anses som nødvendig av tekniske, sikkerhetsmessige eller driftsmessige årsaker eller som følge av offentlige vedtak eller andre regulatoriske forhold.

GE Mobil er uten ansvar for kostnader, tap eller ulemper som kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak.

22. Bindingsavtale for privatkunder

Har kunden inngått avtale hvor det gis en økonomisk fordel av GE Mobil, kan GE Mobil avtale bindingstid på opptil 12 måneder, eventuelt i særlige tilfeller inntil 24 måneder.

Ved oppsigelse i bindingstiden vil det bli foretatt et sluttoppgjør, som gjenspeiler den økonomiske fordel som ble avtalt.

23. Endringer i priser og vilkår

GE Mobil har rett til å foreta endringer i tjenester, herunder opphør av tjenesten. Likeså kan GE Mobil gjøre endringer i priser og i vilkår. GE Mobil skal varsle kunden på hensiktsmessig måte, og senest en måned før endringen trer i kraft.

Ved endring i, eller opphør av, en tjeneste vil kunden kunne tilbys en annen tjeneste. Dette gjelder også ved flytting til adresse der infrastrukturen ikke ligger til rette for å tilby samme tjeneste som kunden hadde på den tidligere adressen. Om kunden ikke ønsker den nye tjenesten, anses avtaleforholdet som oppsagt.

Ved endring av avtalevilkår, kan kunden si opp avtalen uten ekstra kostnader med virkning fra det tidspunktet endringen trer i kraft. Kunden som har inngått bindingsavtale kan bare si opp avtalen uten ekstra kostnader om endringen er til ugunst for ham.

24. Fellesfakturerte tjenester (teletorg)

Fellesfakturerte tjenester er innholdstjenester levert av tredjepart og som belastes kundens mobilfaktura.

Før levering av fellesfakturerte tjenester i henhold til en løpende avtale, skal kunden gi aksept til tilbyder av tjenesten. Slik aksept kan gis ved at kunden besvarer en SMS.

Kunden kan sperre for tilgang til fellesfakturerte tjenester via Min Side, eller ved å henvende seg til kundeservice på tlf. 61294700.

Klage på fakturering av fellesfakturerte tjenester kan rettes til GE Mobil eller direkte til tilbyder av tjenesten. GE Mobil er ansvarlig for klagebehandling overfor kunden.

25. Klager og klagebehandling

Privatkunder og bedrifter med maksimum 10 årsverk kan klage på GE Mobils avgjørelse i klagesak på GE Mobils leveranse av tjenester til Brukerklagenemnda for elektroniske kommunikasjons (BKN). For nærmere informasjon se www.brukerklagenemnda.no.

Før registrering av klage må kunden først ha rettet skriftlig klage til GE Mobil uten at saken er løst i minnelighet.

26. Tvister

Tvister mellom kunden og GE Mobil skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler, med Nord-Gudbrandsdal tingrett som verneting. Vernetinget er ikke bindende for privatkunder.

Skriv hva du leter etter og trykk [Enter]